Crveni krst Beograd

Foto: Crveni krst beograd

Prijavi nasilje! Osvetli problem!


 15. jun 2021.


Crveni krst Beograd je u saradnji sa  Sekretarijatom  za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda i Gradskim centrom za socijalni rad obeležio 15.jun - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima koji je u Srbiji prvi put obeležen 2006.godine.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije preko 15,7% starijih doživi neki oblik nasilja, dok je prema istraživanju Crvenog krsta Srbije taj broj malo veći od 19%. Najčešći oblici nasilja su finansijsko i psihičko nasilje.

Ove godine će se sa  temom „Pristup pravdi“ različitim manifestacijama skrenuta je pažnja na važnost organizovanog pružanja pomoći starijim osobama koje su se suočile sa situacijom zlostavljanja ili zanemarivanja.

Na prostoru Trga republike organizovan je gradski događaj u vremenu od 9,00 do 13,00 časova gde su saradnici Sekretarijata, Gradskog centra za socijalni rad i Crvenog krsta Beograd, uz podršku volontera Crvenog krsta, davali sugrađanima i svim zainteresovanim licima relevantne informacije u vezi sve prisutnijeg nasilja nad starijima.

Slogan naše kampanje je „Osvetli problem!Prijavi nasilje“ sa ciljem da se zaustavi bilo koji oblik nasilja nad starijim osobama.

Za kampanju je pripremljen i adekvatan informativni liflet kao i video materijal koji na dramatičan način skreće pažnju na ovaj problem.

Tipovi zlostavljanja starijih žena

  • Fizičko nasilje obuhvata akcije kojima se nanosi fizički bol ili ozleda (povreda) starijoj osobi.Primeri fizičkog zlostavljanja su: guranje, šamaranje, udaranje, gađanje predmetima, napadi oružjem ili davanje prevelikih doza sredstava za umirenje ili antipsihotika.
  • Psihološko nasilje je forma nasilja koja obuhvata verbalno i neverbalno emocionalno zlostavljanja a koje dalje može biti aktivno i pasivno. Ovim se opisuju akcije kojima je namera da izazovu mentalni bol, teskobu ili stres kod starije osobe. Primeri psihičkog nasilja su: upotreba agresivnog nasilničkog govora, ugnjetavanje, manipulacija, nasilnički odnos, ucena, vikanje, pretnje, nazivanje starijih pogrdnim imenima, ponižavanje, izolacija starije osobe i infantilizacija osobe odnosno obraćanje starijoj ženi kao detetu.
  • Finansijsko/materijalno nasilje ili eksploatacija jeste forma nasilja koja obuhvata sve akcije nezakonitog ili neadekvatnog korišćenja novca, pokretne i nepokretne imovine starije osobe. Primeri finansijskog nasilja obuhvataju: oduzimanje poslovne sposobnosti, zloupotrebe punomoćja, prevare, nestanak novca ili dobara, vrednih stvari, barijere u upravljanju sopstvenim sredstvima, nepoštovanje prava na nasleđe, zloupotreba i krađa čekova, kreditnih kartica, novca, penzije, iznuda, situacija kada se starija osoba laže koliko nešto košta.
  • Seksualno nasilje može obuhvatiti uvredljivo seksualno ponašanje kao i fizički kontakt seksualne prirode. Ova forma nasilja obuhvata seksualni kontakt bilo koje vrste učinjen bez pristanka
  • Zanemarivanje se definiše kao odbijanje ili propuštanje onih koji su odgovorni da starijoj osobi u potrebi za negom pruže pomoć u dnevnim poslovima, ili esencijalnu podršku uključujući hranu, odeću, utočište, zdravstvenu zaštitu i medicinsku negu. To takođe obuhvata napuštanje starije osobe koja ima potrebu za negom.
  • Samozanemarivanje je forma zlostavljanja koja ne obuhvata počinioca i umesto toga odnosi se na samu stariju osobu koja – namerno ili nenamerno, zbog umanjenih kapaciteta ili mentalnih ograničenja – ne vodi brigu o sopstvenim osnovnim potrebama i često odbija tuđu pomoć.
  • Napuštanje je zapravo najekstremnija forma zanemarivanja ranjive starije osobe od strane osobe za koju se može pretpostaviti da ima odgovornost da se brine i stara o starijoj osobi. Iako se u literaturi ova vrsta nasilja opisuje kao ekstremna verzija zanemarivanja, često se prepoznaje i kao potpuno odvojena vrsta u kojoj pružalac nege koji nosi odgovornost za negovanje starije osobe napusti stariju osobu