Crveni krst Beograd

Svetski dan civilne zaštite


 01. mart 2023.


(Pravni osnov: članovi čl.6, čl. 7. ( tačka 1. i 3.), čl. 9.( tačka 3. i 5. ), čl.13. i čl.14. Zakona o Crvenom krstu Srbije, članovi 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 111, 113,118 i 123. Zakona o vanrednim situacijama, kao i na osnovu preuzetih međunarodnih obaveza).

Na osnovu odredaba Zakona o Crvenom krstu Srbije (Sl.Glasnik RS br.107/2005) i međunarodnim ugovorima preuzetih obaveza, a u skladu sa Nacionalnom strategijom zaštite i spasavanja i Nacionalnim programom upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Crveni krst Srbije sprovodi pripreme i razvija kapacitete za odgovor na nesreće, rad u vanrednim situacijama i konfliktima.

Odredbe Zakona o venrednim situacijama (Sl.Glasnik RS br.111/2009) i izmene i dopune istog (Sl Gl RS br.92/2011 i 8/2013), uključuju Crveni krst Srbije i njegove strukture u integrisani sistem zaštite i spasavanja Republike Srbije. Odlukom Vlade Republike Srbije (Sl.Glasnik br.36/2011) Crveni krst Srbije određen je za pravno lice osposobljeno i opremljeno za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji.